ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАСТУПНИКА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

І.Загальні положення

1.1.Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора затвердженої Міністерством освіти України. Під час складання інструкції враховані типові рекомендації щодо організації служби охорони праці в закладах освіти.

1.2. Заступник директора закладу з виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї районним відділом освіти.

На період відпустки і тимчасової непрацездатності  заступника директора закладу з виховної роботи його обов’язки можуть бути покладені на заступника директора з навчально- виховної роботи або на організатора по роботі з дітьми. Тимчасове виконання обов’язків у таких умовах здійснюється на основі наказу директора закладу, виданого з дотриманням законодавства про працю.

1.3.Заступник директора з виховної роботи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах.

1.4. Заступник директора закладу з виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору закладу.

1.5. Заступнику директора закладу з виховної роботи безпосередньо підпорядковуються: організатор по роботі з дітьми та класні керівники.

1.6. У своїй діяльності заступник директора закладу з виховної роботи керується Конституцією України, законами України,Указами Президента України, рішеннями уряду України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, законодавством про працю, законодавством про охорону праці, правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами закладу ( в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора закладу,цією Інструкцією), трудовим договором(контрактом).

Заступник директора закладу з виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними  напрямами діяльності заступника директора закладу з виховної роботи є:

2.1. Організація позакласної і позашкільної виховної роботи з учнями.

2.2. Методичне управління виховним процесом.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил безпеки в позакласній та позашкільній роботі з учнями.

3. Посадові обов’язки

Заступник директора з виховної роботи виконує такі обов’язки

3.1. Організовує поточне і. перспективне пла­нування позакласної і позашкільної роботи з уч­нями та її здійснення.

3.2. Координує роботу вихователів, класних ке­рівників та інших безпосередньо йому підпоряд­кованих працівників.

3.3. Організовує і координує розробку необ­хідної навчально-методичної документації.

3.4. Здійснює систематичний контроль за які­стю виховного процесу, роботою гуртків, груп про­довженого *дня і проведенням позакласних та по­зашкільних заходів, відвідує позакласні та по­зашкільні заходи, заняття гуртків, груп продов­женого дня, аналізує їхню діяльність, доводить результати аналізу до відома педагогів.

3.5. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що їх замінюють) з питань організації виховного процесу.

3.6. Надає допомогу педагогічним працівни­кам в опануванні та розробці інноваційних ви­ховних програм і технологій.

3.7. Спільно із заступником директора закладу з навчально-виховної роботи складає роз­клад занять груп продовженого дня та іншої виховної діяльності, забезпечує своєчасну та якісну заміну тимчасово відсутніх вихователів, інших безпосередньо підпорядкованих йому пе­дагогів.

3.8. Забезпечує своєчасне складання встанов­леної звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вихователями, класними ке­рівниками, іншими педагогами журналів груп про­довженого дня, класних журналів, іншої докумен­тації.

3.9. Надає допомогу колективам учнів у про­веденні культурно-освітніх і оздоровчих заходів.

3.10. Контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів школи.

3.11. Бере участь у підборі і розстановці педа­гогічних кадрів, організовує підвищення їхньої кваліфікації та рівня професійної майстерності, керує роботою методоб’єднань, підвищує свою кваліфікацію.

3.12. Вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу, бере участь у роботі педаго­гічної ради школи.

3.13. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи.

3.14. Здійснює заходи щодо поповнення бібліо­теки навчально-методичною літературою, фахо­вими журналами та газетами.

       3.15. Уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих  умов , виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення позакласних і пошкільних заходів .

       3.16. Контролює і надає методичну  допомогу керівникам клубів, гуртків, спортивних секцій, походів , екскурсій, трудових об”єднань, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку вихованців, учнів, запобігання травматизму.

       3.17. Проводить навчання та інсруктажі з охорони праці класоводів, класних керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної робои.

        3.18. Організовує профілактичну роботу серед вихованців, учнів з охорони праці під час навчально-виховного процесу.

        3.19. Повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час проведення позакласних, позашкільних заходів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні.

        3.20. Бере участь у розробці розділу з питань охорони праці у колективному договорі.

             4. ПРАВА

             Заступник директора з виховної роботи має право в межах своєї компетенції:

            4.1. Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих йому працівників, бути присутнім на заняттях та заходах .які проводяться в навчальному закладі;давати педагогічним працівникам обов’язкові для виконання розпорядження.

            4.2. Притягати  до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки , які дезорганізовують виховний процес  у порядку, встановленому Статутом школи й Правилами про заохочення та покарання .

          4.3. Вносити в разі необхідності тимчасові зміни до розкладу занять гуртків та груп продовженого дня, спортивних секцій тощо, відміняти заняття, тимчасово об’єднувати групи для проведення спільних занять.

4.4. Вимагати від працівників необхідних відомостей, документів, пояснень тощо.

         4.5. Вимагати від учасників позакласних та позашкільних заходів дотримання правил з охорони праці у відповідності з діючими нормативними документами по охороні праці.

          4.6. Вносити на розгляд директора пропозиції щодо поліпшення організації роботи з питань охорони праці.

           4.7. Взаємодіяти з усіма працівниками закладу з питань організації роботи з охорони праці.

          4.8.  Підтримувати контакти з батьками учнів, обмінюватись інформацією з питань охорони праці.

         4.9.  Співробітничати з керівником закладу у справі організації безпечних та нешкідливих умов проведення позакласних та позашкільних заходів, подавати на розгляд керівникам пропозиції щодо конкретного вирішення поточних, організаційних та практичних питань з охорони праці.

          4.10.  Співробітничати з службою охорони праці відділу освіти в питаннях організації профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності серед вихованців та учнів.       

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1  За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора гімназії та інших нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора закладу з виховної роботи несе дисциплінарну відповідальність, у порядку визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення з роботи.                      

5.2            За використання ( в тому числі одноразове ) методів виховання, пов’язаних із фізичним і /чи психологічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора з виховної роботи може бути звільнений з посади до трудового законодавства.

5.3            За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу заступник директора закладу з навчально-виховноїроботи притягається до адміністративно відповідальності у порядку та випадках, передбачених законодавством.

5.4            За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням ( невиконанням ) своїх посадових обов’язків збитки заступник директора закладу з виховної роботи несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і /чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини ( звязки за посадою )

Заступник директора школи з виховної роботи:

6.1            Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором закладу.

6.2            Самостійно планує свою роботу на кожні навчальний рік та навчальну чверть. План роботи затверджується директором закладу не пізніше ніж за п’ять днів до початку запланованого періоду.

6.3            Подає директору письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше п’яти машинописних сторінок протягом 10-ти днів після закінчення кожної навчальної чверті.

6.4            Отримує від директора закладу інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5            Візує накази директора закладу з питань організації виховної роботи.

6.6            Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками закладу.

Виконує обов’язки заступника закладу з навчально-виховної роботи в період його тимчасової відсутності. Виконання обов’язків здійснюється відповідно до законодавства про працю на основі наказу директора закладу.

6.7            Виконує обов’язки заступника закладу з навчально-виховної роботи в період його тимчасової відсутності. Виконання обов’язків здійснюється відповідно до законодавства про працю на основі наказу директора закладу.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

УЧИТЕЛЯ

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя, затвердженої даректором школи.
Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти України.
Ця інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів школи, на її основі можуть бути розроблені аналогічні інструкції для вчителів, які ведуть окремі предмети, або вчителів початкової школи.
1.2. Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.
1.3. Вчитель повинен мати вищу чи середню педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).
1.4. Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи,
1.5. Вчителеві безпосередньо підпорядковується лаборант (якщо вчитель виконує обов’язки завідувача кабінету).
1.6. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів;
правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).
Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності вчителя є:
2.1.Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.
2.2.Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціонування в ринкових умовах.
2.3.Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

3. Посадові обов’язки

Вчитель виконує такі посадові обов’язки:
3.1. Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.
3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.
3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.
3.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.
3.5. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
3.6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.
3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.
3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.
3.10. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.
3.11. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.
3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.
3.13. За згодою заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.
3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.
3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.
3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об’єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.
3.17. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.
3.18. Може залучатися ( у відповідному порядку ) до чергування по школі відповідно графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.
3.19. Підтримує постійний зв’язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).
3.20. Проходить періодичне медичне обстеження.
3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя .
3.22. У випадку виконання обов’язків завідувача кабінету:
– приймає участь у поповненні кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету;
– розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
– контролює обладнання з протипожежної безпеки, медичних та індивідуальних засобів захисту, а також поновлює наочну агітаціюз питань забезпечення безпеки життєдіяльності;
– проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного зразка або організовує його проведення іншими педагогами;
– не допускає проведення занять, пов’язаних із небезпекою для життя і здоров’я учнів і працівників школи, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;
– вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.

4. Права

Учитель має право на:
4.1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
4.2. Захист професійної честі й гідності.
4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.
4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.
4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів.
4.7. Підвищення своєї кваліфікації.
4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
4.9. Давання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом, і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

5. Відповідальність

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:
– реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу занять;
– збереження життя і здоров’я учнів під час навчального процесу,
– дотримання прав і свобод учнів.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».
5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’яжи за посадою)

Учитель:
6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обов’язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.
6.2. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.
6.3. Замінює в установленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).
6.4. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документ
6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *