ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАСТУПНИКА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Заступник директора закладу з навчальної роботи

 1. Загальні положення.

1.1.  Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора  закладу освіти .

Під час розробки Інструкції враховувалися рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітніх закладах Міністерства освіти України.

1.2. Заступник директора закладу з навчальної  роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником відділу освіти.

На період відпустки чи тимчасової непрацездатності заступника директора закладу з навчальної роботи його обов’язки можуть бути покладені на заступника директора з виховної роботи або вчителя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове виконання обов’язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора закладу, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.

1.3. Заступник директора закладу з навчальної роботи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менш ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах.

1.4. Заступник директора закладу з навчальної роботи підпорядковується безпосередньо директору закладу.

1.5. Заступнику директора закладу з навчальної роботи безпосередньо підпорядковуються вчителі . 

1.6. У своїй діяльності заступник директора з навчальної роботи керується Конституцією України, Законом України “Про освіту, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, безпеки, а також Статутом, локальними правовими актами закладу (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією.

Заступник директора школи з навчальної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності заступника директора закладу з навчальної роботи є :

2.1. Організація навчально-виховного процесу в закладу, управління ним і контроль за розвитком цього процесу.

2.2. Методичне керівництво педагогічним колективом.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі.

3. Посадові обов’язки

Заступник директора закладу з навчальної роботи виконує такі посадові обов’язки :

3.1. Організовує поточне  і перспективне планування діяльності педагогічного колективу.

3.2. Координує роботу вчителів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм.

3.3. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.

3.4. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів, відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками  закладу, аналізує іхні форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.

3.5. Організовує роботу з підготовки й проведення державної підсумкової атестації.

3.6. Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально-виховного процесу.

3.7. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій.

3.8. Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів.

3.9. Складає розклад навчальних занять та іншої освітньої діяльності, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків.

3.10. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів, іншої документації.

3.11. Бере участь у комп’ютеризації закладу, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.

3.12. Контролює  дотримання учнями правил для учнів.

3.13. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності, керує роботою методоб’єднань, підвищує свою кваліфікацію.

3.14. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь у роботі педагогічної ради закладу.

3.15. Бере участь у підготовці й проведенні атестації педагогічних та інших працівників закладу.

3.16. Веде, підписує і передає директору закладу табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів .

3.17. Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками й технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки науково-методичною, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.

3.18. Організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (факультетів, кабінетів, лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу.

3.19. Забезпечує впровадження відповідних умов державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці у навчально-виховний процес; контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо.

3.20. Здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників тощо, які використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм.

3.21.Щорічно організує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань.

3.22. Контролює у структурних підрозділах проведення інструктажів з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та інструктажів з безпеки життєдіяльності  учнів.

3.23. Забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (щорічно) інструкцій з охорони праці для працівників закладу та інструкцій з безпеки для учнів, а також розподіл вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо.

3.24. Забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищенною небезпекою, які переглядаються один раз на три роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпроці України від 29.01.98р. за № 9, зареєстрованого в Мін’юсті України 07.04.98р.

 за № 226/2666.

3.25. Бере участь у розробленні розділу з охорони праці колективного договору (угоди).

3.26. Затверджує погоджені службою охорони праці добові норми зберігання і витрачення отруйних речовин, займистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів.

3.27. Контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці.

3.28. Бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.

3.29. Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

3.30. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.

3.31. Надає учнівським колективам допомогу у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших заходів.

4. Права

Заступник директора з навчальної роботи має право в межах своєї компетенції:

4.1. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями закладу ( без права входити в клас після початку заняття без термінової потреби і робити зауваження вчителеві під час заняття).

4.2. Давати обов’язкові для виконання розпорядження безпосередньо підпорядкованим йому працівникам.

4.3. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які дезорганізовують навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом закладу та Правилами заохочення та покарання учнів.

4.4. Вносити в разі потреби тимчасові зміни до розкладу занять, відміняти заняття, тимчасово об’єднувати групи і класи для проведення спільних занять.

4.5.Вимагати від учасників навчально-виховного процесу дотримання правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності у відповідності з діючими нормативними документами.

4.6. Вносити на розгляд директора пропозиції щодо поліпшення організації роботи з питань охорони праці.

4.7. Взаємодіяти з усіма працівниками закладу з питань організації роботи з охорони праці.

4.8. Підтримувати контакти з батьками учнів, обмінюватися інформацією з питань безпеки життєдіяльності.

4.9. Співробітничати з директором закладу у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці в закладі, подавати на розгляд директора пропозиції щодо конкретного вирішення поточних організаційних та практичних питань з охорони праці.

4.10. Спіробітничати із службою охорони праці відділу освіти з питань забезпечення закладу нормативними матеріалами з охорони праці, розробці інструктивних матеріалів, що діють в межах закладу.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, законних розпоряджень директора закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора закладу з навчальної роботи несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.

5.2. За застосування (в тому числі одноразове) методів виховання, пов’язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора закладу з  навчальної роботи може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу заступник директора закладу з навчальної роботи притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

5.4. За завдані закладу чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки заступник директора закладу з навчальної роботи несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Заступник директора закладу з навчальної роботи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, затвердженим директором закладу.

6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та навчальну чверть. План роботи затверджується директором закладу не пізніше як за п’ять днів до початку запланованого періоду.

6.3. Подає директору закладу  письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше п’яти машинописних сторінок протягом 10-ти днів після закінчення кожної чверті.

6.4. Отримує від директора закладу інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Візує накази директора гімназії з питань організації навчально-виховного процесу.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками закладу, заступниками директора закладу з навчально- виховної  та виховної роботи, завгоспом.

6.7. Виконує обов’язки директора закладу в період тимчасової його відсутності. Виконання обов’язків директора здійснюється відповідно до трудового законодавства і Статуту закладу на підставі наказу директора чи наказу керівника органу управління освітою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *