ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ДИРЕКТОРА

   1.Загальні положення

   1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу.

   1.2. Відповідно до статті 20 Закону України “ Про освіту  “ керівник закладу освіти, що є у загальнодержавній власності і підпорядковується  Міністерству освіти України, обирається за конкурсом і призначається на посаді відділом освіти шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

   1.3. Директор закладу повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше, ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах, а також пройти відповідну атестацію.

      Директорові закладу суміщення посади з іншими керівними посадами ( крім наукового й науково-методичного керівництва ) в межах закладу чи поза нею не дозволяється.

      Посадові обов’язки директора гімназії не можуть виконуватися за сумісництвом.

   1.4. Директор закладу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти.

   1.5. Директорові закладу безпосередньо підпорядковуються його заступники. Директор закладу уповноважений у межах своєї компетенції давати обов’язкові для виконання вказівки ( розпорядження ) будь-якому працівнику закладу чи учневі. Директор закладу уповноважений відмінити розпорядження будь-якого іншого працівника закладу.

   1.6. У своїй діяльності директор закладу керується Конституцією та законами  України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання; законодавством про працю, законодавством про охорону праці; правилами й нормами охорони праці та протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами закладу ( в тому числі цією Інструкцією ), трудовим договором ( контрактом).

    Директор закладу дотримується норм Конвенції про права дитини.

   2. Функції

     До основних напрямів діяльності директора закладу належать:

   2.1. Організація освітньої ( навчально-виховної ) роботи закладу.

   2.2. Забезпечення адміністративно-господарської ( виробничої ) роботи закладу.

   2.3. Організація роботи з питань охорони праці в закладі у відносності з чинним законодавством з охорони праці.

   3. Посадові обов’язки

     Директор закладу виконує такі посадові обов’язки:

   3.1. Здійснює загальне управління діяльністю закладу в усіх напрямках відповідно до її Статуту  й законодавства України.

   3.2. Спільно з радою закладу визначає стратегію, мету й завдання розвитку закладу, приймає рішення про програмне планування її роботи.

   3.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку закладу та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів.

   3.4. Визначає структуру управлінння закладу, штатний розпис.

   3.5. Вирішує наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу.

   3.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників закладу.

   3.7. Здійснює підбір, прийом на роботу і розстановку кадрів.

   3.8. Визначає посадові обов’язки працівників, створює умови для підвищення рівня їхньої професійної майстерності.

   3.9. Встановлює посадові оклади працівників закладу в межах власних фінансових засобів з урахуванням обмежень, визначених державними та місцевими нормативами.

   3.10. Визначає надбавки й доплати до ставок і посадових окладів працівників закладу.

   3.11. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи й педагогічне навантаження працівників гімназії, тарифікаційні списки і графіки відпусток.

   3.12. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.

   3.13. Визначає спільно з органом громадського самоврядування порядок і розміри преміювання працівників закладу.

   3.14. Формує контингент школярів у межах визначеної ліцензією квоти чи відповідно до Положення про загальноосвітні заклади, забезпечує соціальний захист і захист прав учнів.

   3.15. Забезпечує державну реєстрацію гімназії, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію закладу.

   3.16. Забезпечує створення в закладі необхідних умов для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних закладів, контролює їхню роботу з метою охорони й зміцнення здоров’я учнів та працівників гімназії.

   3.17. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками

( особами, які їх замінюють ) .

   3.18. Організовує і вдосконалює методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських ( педагогічних ) товариств і організацій, методичних об’єднань.

   3.19. Керує діяльністю педагогічної ради закладу.

   3.20. Координує в закладі діяльність громадських ( в тому числі дитячих і молодіжних ) організацій ( об’єднань ).

   3.21. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для нормальної роботи органів громадського саиоврядування, профспілкової організації.

   3.22. Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел; надає засновникові та громадськості щорічний звіт про забезпечення  і витрати фінансових коштів і матеріальних засобів.

   3.23. Забезпечує залучення з метою здійснення діяльності, передбаченої Статутом закладу, додаткових джерел коштів і матеріальних засобів, у тому числі використання банківського кредиту.

   3.24. Представляє заклад в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах.

   3.25. Забезпечує облік, збереження й поповнення навчально- матеріальної бази, облік і збереження документації, організовує діловодство, веденння бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

   3.26. Організовує  у встановленому порядку роботу з призначення допомоги, державного соціального забезпечення та пенсій.

   3.27. Керує на правах оперативного управління майном, що є власністю закладу, розпоряджається кредитами.

   3.28. Відповідає  за  створення  безпечних  умов  навчально-виховного  процесу  згідно  з  чинним  законодавством,  міжгалузевими  і  галузевими  нормативами,  інструктивними  та  іншими  документами  з  охорони  праці,  цим  Положенням,  не  дозволяє  проведення  навчально-виховного  процесу  за  наявності  шкідливих  та  небезпечних  умов  для  здоров’я  учасників  навчально-виховного  процесу.

   3.29. Відповідно  до  Типового  положення  про  службу  охорони  праці, затвердженого  наказом  Держнаглядохоронпраці  від  03.08.93 № 73  і  зареєстрованого  в  Мін’юсті  України  30.09.93 за № 140,  створює  у  закладі  освіти  службу  охорони  праці, яка  безпосередньо  підпорядковується  йому, або  призначає  відповідальних  за  організацію  роботи  з  охорони  праці  та  визначає  їх  функціональні  обов’язки,  забезпечує  функціонування  системи  управління  охороною  праці  у  закладі  освіти.

   3.30. Призначає  наказом  осіб,  відповідальних  за  стан  охорони  праці  в  структурних  підрозділах,  навчальних  кабінетах,  лабораторіях,  майстернях,  спортзалах,  тирах (стрільбищах) тощо.

     3.31. Затверджує  посадові  інструкції  керівників  структурних  підрозділів,    працівників  з  обов’язковим  блоком  питань  охорони  праці.

     3.32. Створює  і  визначає  порядок  роботи  постійно  діючої  технічної  комісії  з  уведення  в  експлуатацію  нових,  реконструйованих  навчальних  приміщень  і  обладнання,  затверджує  акти  приймання.

     3.33. Уживає  заходів  щодо  проведення інженерно-технічних  комунікацій,  устаткування,  обладнання  у  відповідність  до  чинних  стандартів, правил,  норм  з  охорони  праці.

     3.34. Щорічно  укладає  колективний  договір (угоду), що  містить  розділ  охорони  праці,  та  забезпечує  його  виконання.

      3.35. Організовує  роботу  комісії  з  перевірки  готовності  закладу  освіти  до  нового  навчального  року  та  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період.

    3.36. Забезпечує  виконання  законодавчих,  нормативних  актів,  наказів,  рішень,  розпоряджень,  інструктивних  матеріалів  з  питань  охорони  праці  Міністерства  освіти  і  науки  України,  місцевих  органів  управління  освітою,  виконання  заходів  з  охорони  праці  колективного  договору (угоди),  приписів  органів  державного  нагляду  за  охороною  праці,  пропозицій  профспілкового  комітету.

    3.37.  На  засіданнях  ради  закладу  освіти,  нарадах  керівників  структурних  підрозділів,  інших  осіб,  відповідальних  за  стан  охорони  праці,  організовує  звітування  з  питань  профілактики  травматизму,  виконання  заходів  розділу  з  охорони  праці  колективного  договору (угоди),  видає  накази,  розпорядження  з цих  питань.

    3.38. Організовує  профілактичну  роботу  щодо  попередження  травматизму  і  зниження  захворюваності  серед  учасників  навчально-виховного  процесу.

     3.39. Організовує  роботу  з  розробки  програми  вступного інструктажу  та  забезпечує  проведення  всіх  видів  інструктажів:

    – з  охорони  праці – відповідно  до  Типового   положення; 

– з  безпеки  життєдіяльності – відповідно  до  цього  Положення.

     3.40. Організовує  роботу   щодо  розроблення  та  періодичного  перегляду:

– інструкцій  з  охорони  праці  для  працівників  відповідно  до  ДНАОП

 0.00.-4.15-98 “Положення  про  розробку  інструкцій  з  охорони  праці”,

     затвердженого  наказом  Держнаглядохоронпраці  України  від  29.01.98 № 9,

     зареєстрованого  в  Мін’юсті  України  07.04.98.  за № 226/2666, 

– інструкцій  з  безпеки (2)  для вихованців,  учнів,  студентів,  курсантів,  слухачів,  аспірантів  відповідно  до  цього  Положення,  перегляд  цих  інструкцій  здійснюється  один  раз  на  5 років.

    3.41. Сприяє  проведенню  та  бере  участь  у  проведенні   адміністративно-громадського  контролю  з  питань  охорони  праці. 

    3.42. Контролює  забезпечення  учасників  навчально-виховного  процесу  спецодягом,  спецвзуттям  та  іншими  засобами  індивідуального  захисту  згідно  з  ДНАОП 0.00-4.26-96  “Положення  про  порядок  забезпечення  працівників  спеціальним  одягом,  спеціальним  взуттям  та  іншими  засобами  індивідуального  захисту”,  затвердженим  наказом  Держнаглядохоронпраці  України  від  29.10.96 № 170,  зареєстрованим  у  Мін’юсті  України  18.11.96.  за  № 667/1692,

    3.43. Здійснює  контроль  за  підготовкою  трудових  студентських  загонів,  учнівських  об’єднань  щодо  створення  здорових  і  безпечних  умов  праці  та  відпочинку  на  місцях  їх  дислокації.

     3.44. Забезпечує  проведення  дозиметричного  контролю  відповідно  до  чинних  нормативних  актів  з  обов’язковою  реєстрацією  в спеціальному  журналі.

      3.45. Забезпечує  навчання  з  питань  охорони  праці  учасників  навчально-виховного  процесу  та  навчання  з  питань  безпеки    життєдіяльності  вихованців,  учнів,  студентів,  курсантів,  слухачів,  аспірантів  з  наступною  перевіркою  знань  відповідно  до  чинного  законодавства  і  цього  Положення. 

      3.46. Забезпечує  виконання  організаційно-технічних  заходів  упровадження  державної  системи  стандартів  безпеки  праці,  проведення  атестації  робочих  місць  за  умовами  праці. 

      3.47. Організовує  проведення  обов’язкових  попередніх  та  періодичних  медичних  оглядів  учасників  навчально-виховного  процесу  закладу  освіти  відповідно  до  Положення  про  медичний  огляд  працівників  певних  категорій,  затвердженого  наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  31.03.94. № 45  і  зареєстрованого  в  Мін’юсті  21.06.94.  за №136/345.

     3.48. Організовує  з  відповідними  органами  державного  нагляду  за  охороною  праці  обстеження  робочих  місць  перед  виробничою  практикою,  забезпечує  контроль  за  виконанням  робіт,  які  негативно  впливають  на  учасників  навчально-виховного  процесу  та  стан  довкілля.

     3.49. Здійснює  постійний  зв’язок  з  державними  органами    та  громадськими  організаціями  щодо  запобігання травматизму  серед  учасників  навчально-виховного  процесу.

      3.50. Повідомляє  за  підлеглістю  та  Міністерству  освіти  і  науки  України  протягом  доби  про  кожний  груповий  нещасний  випадок  або  випадок  із  смертельним  наслідком,  що  трапився  з  вихованцем,  учнем,  студентом,  курсантом,  слухачем,  аспірантом  під  час  навчально-виховного  процесу,  на  виробництві  та  у  побуті.

      3.51. Організовує  розслідування  нещасних  випадків  з  учасниками  навчально-виховного  процесу,  затверджує  акт  про  нещасний  випадок  під  час  навчально-виховного  процесу  відповідно  до  чинних  документів,  проводить  аналіз  причин  та  розробляє  заходи  щодо  попередження  травматизму.  

    3.52.  Вживає заходів спільно з профспілковим комітетом, батьками, щодо покращення організації харчування , асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, буфеті школи.

    3.53 Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи  в навчальному закладі.

    3.54 Забезпечує навантаження працівників і учнів з урахуванням їхніх психо- фізіологічних можливостей, забезпечує оптимальний режим праці та відпочинку.

    3.55. Проходить періодичне медичне обстеження.

    3.56. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в закладі, всеобучі, громадських місцях.

    4. Права

    Директор закладу має право в межах своєї компетентності:

    4.1. Видавати накази й давати розпорядження працівникам закладу.

    4.2. Заохочувати і притягати до дисциплінарної та іншої відповідальності працівників закладу.

    4.3. Вживати заходів дисциплінарного впливу на учнів за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому Статутом закладу та Правилами про заохочення й покарання.

    4.4. Укладати договори, в тому числі трудові.

    4.5. Відкривати й закривати рахунки в банках.

    4.6. Бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з учнями гімназії ( без права входити в клас після початку заняття без термінової необхідності й робити зауваження вчителеві під час заняття ).

    4.7. Вносити в необхідних випадках тимчасові зміни до розкладу занять, відміняти уроки, тимчасово об’єднувати групи й класи для проведення спільних занять.

    4.8. Делегувати свої повноваження, давати доручення.

    4.9. Вимагати від працівників та дітей дотримання правил з охорони праці у відповідності з діючими нормативними документами з охорони праці.

    4.10. Вимагати від працівників закладу освіти дотримання зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

    4.11. Підтримувати контакти з батьками дітей, обмінюватися інформацією з питань охорони праці.

    4.12. Директор закладу має право подавати на розгляд начальника відділу освіти відповідно оформлені документи:

–         про переведення працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, за їх згодою на таку роботу у відповідності з медичним висновком або без обмеження строку;

–         про накладання адміністративного стягнення на працівників, винних у порушенні законодавчих актів про охорону праці, недотримання або неналежне дотримання без поважних причин правил внутрішнього трудового розпорядку, розпоряджень керівника закладу освіти та інших нормативних актів про охорону праці, що діють в закладі;

–         про притягнення працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відстороненння його від роботи без збереження заробітної плати;

–         про організацію позачергового медичного огляду за своєю ініціативою або на прохання працівника, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці.

    4.13. Співробітничати з начальником відділу освіти у справі організації безпечних і не шкідливих умов праці в закладах освіти, спільно з ним вирішувати питання  про виділення коштів і необхідних матеріалів для здійснення заходів, пов’язаних з вирішенням питань з охорони праці.

    4.14. Співробітничати з службою охорони праці відділу освіти в питаннях забезпечення закладів освіти нормативними матеріалами по охороні праці, розробці інструктивних матеріалів по охороні праці, що діють в закладах освіти.

    5. Відповідальність                                          

    5.1. Директор закладу несе відповідальність за рівень кваліфікації працівників школи, реалізацію освітніх програм відповідно до навчального плану й графіка навчального процесу, якість освіти випускників, життя і здоров’я, дотримання прав і свобод учнів і працівників школи у встановленому законодавством України порядку.

    5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, інших локальних нормативних документів, законних розпоряджень органів управління осітою, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, директор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.

    5.3. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним і/ або психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку директор може бути звільнений з посади відповідно до чинного трудового законодавства.

    5.4. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил в організації навчально-виховного процесу директор закладу притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

    5.5. За завдані закладу чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням 

( невиконанням ) своїх посадових обов’язків збитки директор закладу несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і /чи цивільним законодавством.

    6.Взаємовідносини ( зв’язки за посадою )

       Директор закладу:

    6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, встановленим відповідно до 40-годинного робочого тижня.

    6.2.  Директор закладу взаємодіє:

–         з органами громадського самоврядування навчального закладу;

–         з опікунською радою школи;

–         з педагогічною радою школи;

–         з органами місцевого самоврядування ( узгодження річних календарних навчальних графіків ).

    6.3.  Директор закладу самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальну чверть.

    6.4.  Директор закладу надає у встановлені терміни та у визначеній формі звітність засновнику та іншим уповноваженим державним і місцевим органам.

6.5.                        Директор закладу одержує від засновника, державних і місцевих органів інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.6.    Директор навчального закладу систематично обмінюється інформацією зі

своїми заступниками та іншими працівниками закладу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *